REGULAMIN Dni Lawinowo-Skiturowych 2024r.

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja bezpiecznych zachowań w górach
 2. Promocja Tatr
 3. Popularyzacja narciarstwa skiturowego i pieszej turystyki zimowej
 4. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych

II. ORGANIZATOR

 1. 5+ Szkoła Górska
  Kiry 38
  34-511 Kościelisko
  NIP 736-17-15-385
 2. Miejsce

Biuro: 5+Szkoła Górska, Kiry 38, 34-511 Kościelisko

Biuro w czasie imprezy: Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, 34-530 Bukowina Tatrzańska

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Dni może zostać każda osoba, która podpisze oświadczenie Uczestnika oraz zapisze się na wybrane zajęcia. Zapisy na zajęcia możliwe są tylko osobiście.
 2. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie, że bierze udział w szkoleniach na własną odpowiedzialność oraz że jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w szkoleniach.
 3. Podczas szkolenia należy bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzącego.
 4. W zajęciach na wszystkich stacjach mogą brać udział osoby niepełnoletnie w wieku 16-18 lat za zgodą opiekuna prawnego.
 5. W zajęciach na stacji dla dzieci brać mogą udział tylko dzieci między 7 a 16 rokiem życia za zgodą opiekuna prawnego.
 6. Dni odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, a w szczególności:

– zakaz schodzenia ze szlaku

– zakaz wyrzucania śmieci

– zakaz płoszenia zwierząt.

IV. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w sobotę od godziny 7.00 przed Schroniskiem, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Jednorazowo można zapisać się na trzy bloki szkoleniowe, na kolejne będziemy przyjmować zgłoszenia w miarę wolnych miejsc.

VWYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju umożliwiającego odbycie szkolenia w warunkach zimowych. Niezbędny sprzęt techniczny będzie:
a) dostarczony przez Organizatora na czas trwania bloku szkoleniowego lub
b) wypożyczony indywidualnie przez Uczestnika
Informacje na które zajęcia sprzęt dostarcza Organizator będą zamieszczone w szczegółowym programie imprezy

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkolenia odbędą się  bez względu na warunki pogodowe, jednak ze względów bezpieczeństwa, w porozumieniu z TOPR, Organizator może odwołać, skrócić lub przesunąć szkolenia na dzień rezerwowy, którym jest niedziela.
 2. Organizator nie zapewnia noclegów.
 3. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach na własną odpowiedzialność.
 4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Polityka Prywatności RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

Poniższe informacje przekazujemy wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie

Administrator danych osobowych: 5+ Szkoła Górska Sp. z o.o., NIP:736 171 53 85, ul. Kiry 38, 34 – 511 Kościelisko

Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, np. wystawiania faktur);
 • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego obowiązku, np. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie zgody, o ile Państwo wyraziliście, np. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. firmie księgowej, firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom kurierskim, firmie ochroniarskiej, firmom świadczącym usługi pocztowe, firmie archiwizującej dokumenty

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane nie będą przekazywane poza Obszar UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

 • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem z nami umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających.
 • Państwa dane przetwarzamy także w związku z ciążącymi na nas obowiązkami do czasu ich wypełnienia.
 • Państwa dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do momentu jego realizacji lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 • Państwa dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

Państwa prawa:

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych. Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez 5+ Szkoła Górska Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Są państwo wówczas zobowiązani wskazać swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez 5+ Szkoła Górska Sp. z o.o. przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez5+ Szkoła Górska Sp. z o.o. Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO informujemy;

 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
 2. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 3. b) cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. c) wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 5. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
 7. a) do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 8. b) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 9. c) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Dane w celu realizacji zawartej umowy

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się dla Państwa z negatywnymi konsekwencjami. Informujemy, iż nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany

Kontakt z Administratorem danych

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

5+ Szkoła Górska Sp. z o.o., NIP:736 171 53 85, ul. Kiry 38, 34 – 511 Kościelisko, +48 535 184 435, biuro@szkola-gorska.pl

 

ZGODA NA OTRZYMYWANIE TREŚCI MARKETINGOWYCH ORAZ PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA XI  DNI LAWINOWO SKITUROWYCH:

W związku z moim uczestnictwem w XI Dniach Lawinowo-Skiturowych, organizowanych przez 5+ Szkoła Górska Sp. z o.o. NIP:736 171 53 85, ul. Kiry 38, Kościelisko,

oświadczam, że:

– wyrażam zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku – w tym utrwalonego w formie fotografii i nagrania audiowizualnego – w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych 5+ Szkoły Górskiej Sp. z o.o. – w czasie trwania XI Dni Lawinowo-Skiturowych, oraz po ich jego zakończeniu

– wyrażam zgodę na kierowanie do mnie informacji handlowej od 5+ Szkoły Górskiej Sp. z o.o. – drogą elektroniczną.

–  mój stan zdrowia pozwala mi na udział aktywnościach organizowanych podczas XI Dni Lawinowo-Skiturowych oraz że biorę w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność

– zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem imprezy oraz pełną treścią „Oświadczenia uczestnika”  tych aktywności  i w pełni akceptuję zapisy w nim  zawarte.

 

„OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA”

Niniejszym Uczestnik potwierdza, że został o poniższym poinformowany przez organizatora zajęć: 5+ Szkoła Górska sp. z o.o. oraz oświadcza, że:
– świadom jest, że aktywności będące przedmiotem zajęć mogą w pewnych warunkach okazać się niebezpieczne i uprawianie ich może wiązać się z ryzykiem przejściowego lub trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała a także śmierci, nawet wówczas, gdy Uczestnik postępować będzie zgodnie ze wskazówkami i poleceniami instruktora / przewodnika;
– brak jest przeciwskazań medycznych do uprawiania przez niego aktywności objętych programem zajęć;
– podejmuje takie aktywności w całości na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych aktywności oraz nie będzie z tego tytułu kierować żadnych roszczeń do organizatora zajęć, chyba że szkoda powstała z winy organizatora zajęć;
– świadom jest, że organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione lub  spowodowane przez nietrzeźwego lub znajdującego się pod wpływem działania środków odurzających uczestnika zajęć, za szkody poniesione lub spowodowane przez uczestnika  w czasie wolnym oraz za szkody powstałe wskutek niezastosowania się uczestnika do poleceń instruktorów / przewodników.
– nie będzie kierował do organizatora zajęć roszczeń związanych ze szkodami, o których mowa w punkcie poprzednim i w razie spowodowania szkody w powyższych okolicznościach zobowiązuje się ponieść odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.
Niniejsze oświadczenie zostało złożone przed rozpoczęciem zajęć.