REGULAMIN Dni Lawinowo-Skiturowych

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja bezpiecznych zachowań w górach
 2. Promocja Tatr
 3. Popularyzacja narciarstwa skiturowego i pieszej turystyki zimowej
 4. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych

 

II. ORGANIZATOR

 1. 5+ Szkoła Górska
  Kiry 38
  34-511 Kościelisko
  NIP 736-17-15-385
 2. Miejsce

Biuro: 5+Szkoła Górska, Kiry 38, 34-511 Kościelisko

Biuro w czasie imprezy: Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, 34-530 Bukowina Tatrzańska

 

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Dni może zostać każda osoba, która podpisze oświadczenie Uczestnika oraz zapisze się na wybrane zajęcia. Zapisy na zajęcia możliwe są tylko osobiście.
 2. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie, że bierze udział w szkoleniach na własną odpowiedzialność oraz że jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w szkoleniach.
 3. Podczas szkolenia należy bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzącego.
 4. W zajęciach na wszystkich stacjach mogą brać udział osoby niepełnoletnie w wieku 16-18 lat za zgodą opiekuna prawnego.
 5. W zajęciach na stacji dla dzieci brać mogą udział tylko dzieci między 7 a 16 rokiem życia za zgodą opiekuna prawnego.
 6. Dni odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, a w szczególności:

– zakaz schodzenia ze szlaku

– zakaz wyrzucania śmieci

– zakaz płoszenia zwierząt.

 

IV. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w sobotę od godziny 8.00 przed Schroniskiem, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Jednorazowo można zapisać się na trzy bloki szkoleniowe, na kolejne będziemy przyjmować zgłoszenia w miarę wolnych miejsc.

 

VWYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju umożliwiającego odbycie szkolenia w warunkach zimowych. Niezbędny sprzęt techniczny będzie:

a) dostarczony przez Organizatora na czas trwania bloku szkoleniowego lub

b) wypożyczony indywidualnie przez Uczestnika

Informacje na które zajęcia sprzęt dostarcza Organizator będą zamieszczone w szczegółowym programie imprezy

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkolenia odbędą się  bez względu na warunki pogodowe, jednak ze względów bezpieczeństwa, w porozumieniu z TOPR, Organizator może odwołać, skrócić lub przesunąć szkolenia na dzień rezerwowy, którym jest niedziela.
 2. Organizator nie zapewnia noclegów.
 3. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach na własną odpowiedzialność.
 4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.